כתובת המפעל

ישוב נווה מיכאל

שירות משלוחים

בכל רחבי הארץ

סנהדריה, (להלן: "החברה") מברכת אותך על שימוש באתר https://www.sanedria.co.il , אתר למכירת ריהוט ומוצרי שינה
תנאי שימוש אלו מסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה לבינך בנוגע לגישה שלך ולשימוש שלך בשירותים ובפלטפורמה של החברה, הזמינים עבורך באתר https://www.sanedria.co.il.

(ההסכם מנוסח בלשון זכר, אולם מתייחס לזכר ונקבה באופן שווה ושוויוני)

תוכן העניינים
1. מרגע כניסתך לאתר כאמור לעיל, אתה מסכים לכל התנאים שלו. אם ההסכם נעשה בשם חברה או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הסמכות לחייב את החברה או את הישות המשפטית שאתה מייצג. במקרה זה, ההתייחסות אליך תהיה כמוסמך ליטול אחריות לחברה או לישות משפטית אחרת. למען הסר ספק נדגיש, שברגע שאתה פועל בשם החברה או בשום ישות משפטית אחרת, אתה נושא באחריות מלאה. אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אנו מצטערים על כך שאינך יכול להשתמש בשירותי החברה.

2. סתירה בין הסכמים
במידה ויש סתירה בין הסכם זה לבין כל מסמך אחר שיבוצע בינך לבין החברה, יחולו הוראות הסכם זה.
קיימים גם מסמכים אחרים הפועלים במסגרת הסכם זה ואשר משולבים בהסכם זה על ידי הפניה, מדיניות זכויות היוצרים והקניין הרוחני של החברה, וכן מדיניות פרטיות של החברה, אשר עליך לקרוא בעיון. מסמכים אלה והסכם זה עשויים להתעדכן מעת לעת, וככל שיש סתירה בין הסכם זה לבין מסמכים אלה, יחולו הוראות הסכם זה בלבד.

3. שירותי החברה
סוגי השירות. אנו מציעים סוגים שונים של שירותים כמתואר בסעיף זה. כל השירותים נקראים ביחד בשם "שירותי החברה". שירותי החברה שלנו עשויים לסייע לפעילויות שלך ו/או לקשר אותך עם בעלי עניין שונים ו/או בעלי מקצוע שונים בעסקים שונים (להלן: "השירות / השירותים"). ניתן לגשת לאתר באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי.

שינוי במחירים. מעבר לצורך יודגש, שמחיר השירות עשוי להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
הסכמה כללית. אתה יודע ומסכים, שלעתים נשתמש בקבלני משנה או בצדדים שלישיים אחרים כחלק משירותי החברה, אך יודגש ויובהר, שאנו תמיד נשאר אחראים לכל התחייבויותינו על פי הסכם זה.

שינויים בהסכם או בשירותים של החברה

ההסכם. בהתחשב באופי הדינמי של העסקים והתעשייה שלנו והגלובלי, אנו רשאים לשנות הסכם זה בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. לכשנעשה זאת, נודיע לך על כך על ידי פרסום ההסכם שהשתנה באתר, ו/או באפליקציית של החברה, או באמצעות תקשורת אחרת. אנו גם נפרסם מאיזה תאריך השינוי יכנס לתוקף. אנא בדוק את השינויים מעת לעת, במידה והשינויים לא יהיו מקובלים עליך, אנא תודיע לנו בכתב תוך 7 ימים שהשינויים אינם מקובלים והנך רוצה לסיים את הקשר שלך אתנו. אם לא עשית כן, השינויים יכנסו לתוקף מהתאריך שנקבע מראש.
אתר החברה. כחלק מהמאמצים שלנו לשפר באופן מתמיד את אתר החברה, אנו עשויים לשנות או להפסיק כל חלק של שירותי החברה שנמצא באתר בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. לדוגמה, אנו עשויים להסיר תוכנה או פונקציה או לשנותה בגלל סיבות של חוסר שימוש או שיבוש או שגיאה, או מכל סיבה שנראית לנו. אנו עשויים לך על שינויים משמעותיים בשירותי החברה שעשויים להשפיע עליך על-ידי שליחת הודעת דוא"ל או פרסום באתר החברה, או בכל דרך שנמצא לנכון לעשות זאת.
שינויים באתר או בשירות על פי בקשת לקוח. כאשר לקוחות מבקשים שינויים בשירותים של החברה, החברה רשאית לפי שיקול דעתה לבצע שינויים אלה בתנאים הבאים: בחינם, בתשלום או בכלל לא. (זה יהיה בדרך כלל תלוי אם החברה מאמינה שהשינויים הם מועילים ללקוחות אחרים.) כל ההתפתחויות החדשות של שירותי החברה, יהיה בבעלות החברה, והם עשויים להיות מוצעים ללקוחות החברה אחרים, גם אם לקוח שילם וביקש את השינוי ו/או את הפיתוח, אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב.
ביטול רכישה או עסקה. ביטול של רכישה או עסקה ייעשה באמצעות אימייל לכתובת mypnds@gmail.com, בתוך 7 ימים מרגע הרכישה, ויהיה כפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.

הרשמה

הרשמה. כדי שתוכל להשתמש בשירותי החברה, ייתכן ויהיה עליך להירשם באתר החברה וליצור חשבון משתמש (להלן: "חשבון"). לצורך הרישום, חשוב שתספק לנו מידע מדויק, מלא ועדכני עבור חשבונך ואתה מסכים לעדכן מידע זה, לפי הצורך, כדי לשמור על דיוקו, שלמותו ועדכניותו. אתה מסכים שלא תגלה את סיסמת החשבון שלך לאף אחד ותודיע לנו מיד על כל שימוש לא מורשה בחשבונך. אתה אחראי לכל הפעילויות שמתרחשות בחשבונך, בין אם אתה יודע עליהן ובין אם לאו.
מעת לעת אנו עשויים גם לאפשר רישום באמצעותנו לחשבון של צד שלישי. כגון, חשבון מקושר. אם תבחר באפשרות חשבון מקושר, ניצור את החשבון שלך על ידי חילוץ המידע שנמצא ברשותנו כדין. פרטים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא"ל ומידע אישי אחר, כנדרש. אתה מצהיר שאין לך הסתייגות או מניעה בעניין זה.

זכויות קניין רוחני

החברה. השקיעה זמן וכסף כדי לפתח את הטכנולוגיה שלנו ואנחנו גאים בזה. בכפוף לזכויותיך המתוארות בסעיף "שירותי החברה", כל הזכויות בבעלותנו הבלעדית. אנו הבעלים הבלעדיים בכל התוכנות, הכלים, כלי העזר, המצאות, ההתקנים, מתודולוגיות, מפרטים, תיעוד, טכניקות וחומרים מכל סוג שהוא שפותחה על ידינו בקשר עם מתן השירותים של החברה (להלן: "החומרים של החברה"), כמו גם כל טקסט, נתונים, תמונות, מידע או חומרים אחרים שפורסמו, שנוצרו, מלקוחות או אחרים שהעמיד לרשותנו דרך החברה באתר (להלן: "תכנים באתר החברה"). הזכויות שלנו כוללות במפורש את כל זכויות הפטנטים ברחבי העולם, זכויות יוצרים, זכויות סוד מסחרי, ידע וכל זכויות קניין רוחני אחרות (להלן: "זכויות קניין רוחני") בחומרים ובתוכן של החברה. אין לך או לכל אדם, זכויות בחומרים של החברה או בתוכנות החברה למעט כפי שהוענק לך בהסכם זה.
הלקוח. אתה (הלקוח) האחראי הבלעדי לדיוק, לאיכות, לשלמות, לחוקיות ולאמינות של כל תוכן הלקוח (להלן: "תוכן הלקוח") שאתה (או כל משתמש מורשה) שולח לאתר החברה. על ידי הפיכת התוכן של הלקוח לזמין, באמצעות אתר החברה, אתה מעניק לחברה רישיון בלעדי, ניתן להעברה, ללא רישיון, ללא תמלוגים, כדי לגשת, לעבד, לנתח, לאחסן, להשתמש, להעתיק ולשנות את תוכן הלקוח על ידי המפעילה את אתר החברה ומספקת את שירותי החברה.

נתונים אנונימיים. אתה מעניק לנו את הזכות להשתמש בתוכן הלקוח (בין אם קשור לפעילותך כקונה, מוכר, או אחר) כדי ליצור נתונים סטטיסטיים מצטברים, אנונימיים, המבוססים על תוכן לקוח כזה (לדוגמה, מחיר ממוצע המחושב לפי מספר רב של לקוחות), מבלי שיזהו אותך (להלן: "נתונים אנונימיים"), וכדי להשתמש בנתונים אנונימיים אלה בכל דרך שנמצא לנכון, כולל סחירה בנתונים אנונימיים אלו. מידע אנונימי זה אינו מידע סודי לצורך הסכם זה והוא בבעלות החברה. כדי לשפר את שירותי החברה עבורכם ואחרים, החברה עשויה לעשות שימוש בנתוני ייחוס, אשר מטבעם אינם חסויים או קנייניים, לרבות אך לא רק, פורמטים של תעריפי תעשייה או מכרזים, נתוני תעריפים ציבוריים של המוביל, תעריפים כלליים, קודים, קודי סחורה, לוחות זמנים לשירות הכללי ושמות/אתרי אינטרנט של תאגידים (להלן: "נתוני הפניה") ונתוני הפניה אלה אינם תוכן לקוחות למטרות של הסכם זה. באופן דומה, החברה עשויה גם לעשות שימוש בנתונים הקשורים למשלוחים (להלן: "נתוני משלוח"), כגון שם הספק, זמני מעבר, מיקום המשלוחים ומידע דומה או קשור, וכל מידע כזה לא ייחשב למידע סודי או מידע תוכן של לקוח.

רישיון תוכנה. רוב השירות נגיש דרך האתר, אך במצבים מסוימים אנו עלולים לספק תוכנה להתקנה בהתקנים שלך. אנו מעניקים לך רישיון עולמי, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה ולא ניתן לרישיון משנה כדי להוריד ולהתקין עותק של כל תוכנה מותקנת במכשיר נייד או במחשב שבבעלותך או בשליטתך, ולהפעיל עותק כזה של תוכנה מותקנת בלבד יחד עם השימוש שלך של שירותי החברה. אתה מסכים: (1) שלא להעתיק את התוכנה המותקנת, למעט ביצוע מספר סביר של עותקים למטרות גיבוי או ארכיוני; (2) שלא להפיץ, להעביר, להעניק רישיון משנה, להחכיר, להשאיל או להשכיר את התוכנה המותקנת לצד שלישי כלשהו; (3) שלא לבצע הנדסה לאחור, לבצע הידור לאחור או לפרק את התוכנה המותקנת; או (4) להפוך את הפונקציונליות של התוכנה המותקנת לזמינה למשתמשים מרובים (כאשר התוכנה המותקנת מיועדת למשתמש יחיד) בכל אמצעי; וכן (5) שלא להשתמש בתוכנה המותקנת בכל צורה שהיא, למעט האופן שבו היא מיועדת לשימוש. אתה מסכים לא לשנות או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התוכנה המותקנת. אם תפסיק להשתמש בשירותי החברה, אתה מסכים להסיר את כל העותקים של התוכנה המותקנת בהתקנים שלך באופן מיידי.

רישיון נתונים. מעת לעת נעמיד באתר נתונים מסוימים בתעשייה כגון נתוני תמחור, בין אם באמצעות האתר שלנו או בכל דרך אחרת, ובמקרה כזה אנו מעניקים לך רישיון לא בלעדי שאינו ניתן להעברה , ללא זכות, ללא תמלוגים, להעתיק ולפרסם (אך לא לשנות) נתונים של החברה, בתנאי שאתה מכיר באופן לחד משמעי שמקור הנתונים הם מהחברה ושייכים לה בלעדית עם כל זכויותיה, כמו כן אתה מסכים למלא את כל תנאי החברה האחרים המועברים אליך לשימוש כנתוני החברה.

זכויות קניין רוחני. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות בקניין הרוחני, בתוכנה, בחומרים של החברה ובתוכן החברה שלא הוענקו לך במפורש במסגרת הסכם זה.

אחזקת נתונים ונהלי גיבוי. אנו יודעים עד כמה הנתונים שלך חשובים לך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית לאחסון, לאבטחה ולגיבוי של תוכן הלקוחות שלך, כולל בחירת תשתית מכובדת באתר. אנו נעקוב אחר האחסון הסטנדרטי שלנו, הליכי גיבוי וארכיונים עבור כל תוכן הלקוח שהוגש לאתר החברה. במקרה של אובדן או שחיתות של תוכן הלקוח, נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית שלנו כדי לשחזר את תוכן הלקוח שאבד או נפגם מהגיבוי האחרון של תוכן לקוחות זה, המתוחזק על ידנו. אנו לא נהיה אחראים לכל אובדן, הרס, שינוי או השחתה של תוכן הלקוח שנגרם על ידי צד שלישי כלשהו. מאמצינו לשקם אובדן או נזק של תוכנת הלקוח שנפגמה ע"י צד שלישי על אחריותך הבלעדית וגם הסעד על אחריותך הבלעדית במקרה של אובדן או השחתה של תוכן הלקוח הקשור לשירותי החברה.

הסכם אי-גילוי הדדי

מידע סודי. "מידע סודי" פירושו: (1) חומרים בחברה ותוכן החברה; (2) תוכן לקוחות; (3) כל מידע עסקי או טכני שחשף צד לצד האחר ויקבע "חסוי" או "קנייני" בעת הגילוי; וכן( 4 )כל מידע אשר, בשל אופיו או נסיבות גילויו, הצד המקבל יודע או שיש לו סיבה לדעת, למרות זאת יש להתייחס אליו כאל סודי או קנייני.
לא יחשב כמידע סודי. מידע סודי אינו כולל מידע אשר:
(א) הוא או ידוע לציבור בדרך כלל, ואינו מהווה תקלה או הפרה של הסכם זה על ידי הצד המקבל;
(ב)מידע מוכר לצד שכנגד, דהיינו לצד המקבל, ללא הגבלות על שימוש או גילוי;
(ג) מידע שהובן באופן עצמאי על ידי הצד המקבל מבלי שקיבל את המידע מהצד המגלה;
(ד) הגיע לידי המקבל מצד שלישי, שיש לו את הזכות למסור מידע זה ואשר מספק אותו ללא הגבלות על שימוש או גילוי. בנוסף, אם חברה מקיימת חשבון ומקשרת בין חשבונות משתמשים מורשים לבין החשבון כפי שמתואר לעיל, תוכן הלקוח יהיה נגיש לכל מחזיקי החשבון המשויכים באמצעות אתר החברה.
הגבלות שימוש וגילוי. כל צד לא ישתמש בכל מידע סודי שנחשף על ידי הצד האחר, אלא לפי הצורך בביצוע או באכיפה של הסכם זה ולא יגלה מידע סודי זה לצד שלישי כלשהו פרט לאלה של עובדיו וקבלני המשנה שיש להם צורך בתום לב לדעת מידע סודי זה לביצוע או לאכיפה של הסכם זה; ובלבד שכל עובד וקבלן משנה זה כפוף להסכם בכתב המכיל מגבלות שימוש והגבלות התואמות את התנאים המפורטים בסעיף זה. כל צד יעשה את כל הצעדים הסבירים כדי להגן על כל מידע סודי שנחשף על ידי הצד האחר מפני שימוש או גילוי בלתי מורשים, ההתחייבויות דלעיל לא יגבילו אף אחד מהצדדים לחשוף מידע סודי זה:
(א) לפי צו או דרישה של בית משפט, של רשות מנהלית או של גוף ממשלתי אחר; ובלבד שהצד הדרוש למתן גילוי כאמור ייתן הודעה סבירה לצד האחר על מנת לערער על צו או דרישה כאמור;
(ב) ליועציה המשפטיים או הפיננסיים;
(ג) כנדרש בתקנות ניירות ערך חלים; וכן
(ד) בכפוף למגבלות מקובלות, להציג או לספק נתונים עתידיים של הון סיכון ו/או משקיעים פרטיים פוטנציאליים או רוכשי אותו צד.
פרטי הזמנה. לא הכל צריך להיות סודי, נכון? זכור כי מסמכים בין-עסקיים המופנים לעסק אחר כגון ציטוטים, הזמנות, חשבוניות וקבלות ישותפו בין הקונים הרלוונטיים למוכרים כחלק מהפונקציונליות של שירותי החברה.

שימוש כללי

שימוש מקובל. אתה מסכים לא לעשות כל אחד מהפעולות הבאות בקשר לשימוש שלך בשירותי החברה: לפרסם, להעלות, לשלוח תוכן של לקוח אשר:
(א) מפר, מטעה או מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי, או זכויות פרסום או פרטיות;
(ב) מפר, או מעודד כל התנהגות שתפר, כל חוק או תקנה רלוונטיים או תיצור אחריות אזרחית;
(ג) הוא מזויף, משקר, מטעה;
(ד) משמיץ, גס, פורנוגרפי, וולגרי או פוגע;
(ה) מקדם אפליה, קנאות, גזענות, שנאה, הטרדה או פגיעה בכל אדם או קבוצה;
(ו) הוא אלים, מאיים, מקדם אלימות או פעולות המאיימות על כל אדם או ישות; או
(ז) מקדם פעילויות או חומרים בלתי חוקיים או מזיקים.

אתה מסכים:
(א)שלא להשתמש, להציג, לשקף או למסגר את אתר החברה או כל רכיב אישי בתוך אתר החברה, שם החברה, כל סימן מסחרי של החברה, לוגו או מידע קנייני אחר, או פריסה ועיצוב של כל דף או טופס הכלולים בדף, אלא אם כן מותר במפורש על פי תנאי הסכם זה;
(ב)שלא לאפשר גישה, או שימוש באזורים שאינם ציבוריים של אתר החברה או מערכות מחשב החברה;
(ג) שלא לנסות, לבדוק, לסרוק או לבדוק את הפגיעות של כל המערכת או רשת של החברה או להפריע לכל אמצעי אבטחה או אימות;
(ד) להימנע מלעקוף, להסיר, לבטל, לפגוע, למחוק או לעקוף באופן אחר, כל אמצעי טכנולוגי שיושם על ידי החברה או כל ספק של החברה או כל צד שלישי אחר (כולל משתמש אחר), וכן להימנע מלהפעיל אמצעי טכנולוגי שמאפשר פגיעה באתר החברה או בתוכן החברה;
(ה) שלא לנסות לגשת או לחפש באתר החברה, תוכן החברה או תוכן של לקוחות, או הורדת תוכן החברה או תוכן של לקוחות מתוך אתר החברה באמצעות שימוש בכל מנוע חיפוש, תוכנה, כלי, סוכן, מכשיר או מנגנון (כולל עכבישים, רובוטים, זחלים, כלי כריית נתונים או כל דבר אחר) למעט תוכנות ו/או סוכני חיפוש המסופקים על ידי החברה.
(ו) אתה מסכים שלא לשלוח כל פרסומות לא רצויות או לא מורשים, חומרי קידום מכירות, דואר אלקטרוני, דואר זבל, מכתבי שרשרת או צורה אחרת של שידול;
(ז)שלא להפריע, או לנסות להפריע לגישה של משתמש אחר, או שליחת וירוס, או לגרום לעומס יתר, הצפה, דואר זבל או הפצצת דואר של אתר החברה;
(ח)שלא לאסוף או לאחסן מידע המאפשר זיהוי אישי של בעלי חשבון באתר החברה. (ט) שלא להתחזות או לייצג כל אדם או ישות אחרת שלא כדין;(J)שלא להפר כל חוק או תקנה הניתנים להחלה; או לעודד או לאפשר לכל אדם אחר לעשות כל האמור לעיל.

זכויות האכיפה. למרות שאנו לא מחויבים לפקח על הגישה לאתר החברה או להשתמש בה או לבדוק או לערוך כל תוכן של לקוחות, יש לנו את הזכות לעשות זאת לצורך הפעלת אתר החברה, כדי להבטיח עמידה בהסכם זה, כדי לציית עם החוק החל או דרישות משפטיות אחרות, או כדי לשפר את חוויית המשתמש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא מחויבים, להסיר או להשבית את הגישה לכל תוכן של הלקוח או לכל חשבון, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. יש לנו זכות לחקור הפרות של הסכם זה או התנהגות המשפיעה על החברה. אנו יכולים גם להתייעץ ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק להעמיד לדין משתמשים המפרים את החוק.

תאימות. אנו מצייתים לכל החוקים הרלוונטיים ומשתדלים להוות דוגמה ומצפים שהקונים, המפיצים וכל הנכנסים לאתר, יתנהגו בהתאם. על ידי כניסה להסכם זה אתה מתחייב לציית לכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים, חוקי איסור הלבנת הון ומיסוי וכל הקשור בביצוע הסכם זה.

זכויות יוצרים. החברה מכבדת את חוק זכויות היוצרים ומצפה שהמשתמשים שלה ישמרו גם על זכויות היוצרים. המדיניות שלנו היא לסיים את הקשר ולנתק בעלי חשבון ומשתמשים הפוגעים שוב ושוב או נחשבים כמפרים שוב ושוב את זכויותיהם של בעלי זכויות היוצרים. לקבלת מידע נוסף, עיין לעיל במדיניות זכויות היוצרים והקניין הרוחני שלנו.

אחרית דבר

תנאי. הסכם זה יחל כאשר תקבל את תנאיו, ויישאר בתוקף כל עוד אנו מספקים לך את שירותי החברה.
סיום חשבונות. אנו עשויים לסיים את הגישה והשימוש שלך באתר החברה, כולל החשבון שלך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, בהודעה של 30 יום מראש. יחד עם זאת, בהתחשב בחשיבות השמירה על שלמות האתר שלנו עבור כל המשתמשים, אם יש לנו סיבה לחשוד בהתעללות או בהפרה מהותית של הסכם זה, אנו עשויים לסיים את חשבונך בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. באפשרותך לבטל את חשבונך בכל עת על ידי שליחת הודעת דוא"ל אלינו לכתובת https://www.sanedria.co.il או באמצעות תוכנת הביטול באתר או באפליקציה החברה. כפי שצוין לעיל.
תוצאות הסיום. עם תום הסכם זה, לא תוכל עוד לגשת ולהשתמש באתר החברה או בשירותים של החברה, וכל צד ישמיד את כל המידע הסודי של הצד האחר שברשותו או בשליטתו.

אחריות מוגבלת. 
אתר החברה ושירותי המשלוח מסופקים "כמות שהם", ללא אחריות מכל סוג שהוא. אנו לא אחראים על תקינות המוצר, על איכותו של המוצר או על טיב המוצר. כמו"כ איננו אחראים על אופן שווק המוצר ומגבלותיו. כאמור לעיל, אחריותנו מוגבלת להעברת המוצר מהמוכר לקונה. למען הסר ספק יודגש, שכל תלונה על תכולת המטען, תופנה למוכר או ליצרן. אין בידי החברה להושיע בכל מקרה של פגם במוצר עצמו.
הגבלת אחריות. החברה או כל צד אחר המעורב ביצירה, הפקה או אספקה של שירותי החברה או אתר החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מקרי, מיוחד, או תוצאתי, לרבות אובדן רווחים, אובדן נתונים או מוניטין, הפסקת שירות, נזק למחשב או כשל של המערכת או עלות השירותים החלופיים הנובעים מתוך או קשר עם הסכם זה או משימוש או מחוסר יכולת להשתמש בשירותי החברה או באתר המשלוח, בין אם הם מבוססים על אחריות, חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות), חבות המוצר או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם לאו,
בשום מקרה לא תחול אחריות על החברה הנובעת או קשורה להסכם זה או משימוש או מחוסר יכולת להשתמש בשירותי החברה או באתר. בכל מקרה בו תחול אחריות כלפי החברה, האחריות תהיה מוגבלת לתמורה ששילמת לחברה ב -12 החודשים האחרונים בתקופה שלפני האירוע ממנו עולה החבות, או 10,000 $, הנמוך מביניהם.

כללי
אנו רשאים להקצות או להעביר את זכויותינו על פי הסכם זה ללא הגבלה או הסכמתך לחברה קשורה או ליורש או לרוכש, לפי העניין, בקשר עם מיזוג או רכישה, או מכירה של כל הנכסים שלנו או כולם. בכפוף לאמור לעיל, הסכם זה יחייב את הצדדים והוא יעשה לטובת הצדדים ויורשיהם.
אלא אם צוין במפורש בהסכם זה, רצון של מי מהצדדים לסעד כלשהו לפי הסכם זה לא יפגע בזכותו לסעדים אחרים על פי ההסכם.
החוק החל. הסכם זה יחול על-פי חוקי מדינת ישראל, ולא יפורש על-פי חוק אחר הגורם לסתירה בין חוקים. כל מחלוקת תיפתר אך ורק על ידי בוררות מחייבת במדינת ישראל.
תוקף החוק. אם הוראה כלשהי של הסכם זה לא תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית, יתר הוראות ההסכם יישארו בתוקף מלא, והפרשנות המושפעת תתפרש כך שתהיה ניתנת לאכיפה עד למידה המקסימלית המותרת על ידי חוק.
הודעות. הודעות או מיידעים המסופקות על-ידינו על פי הסכם זה, לרבות הודעות הנוגעות לשינויים בהסכם זה, יינתנו:
(1) באמצעות דוא"ל;
(2) על ידי פרסום באתר החברה.
הודעות שנשלחו על ידי דואר אלקטרוני, תאריך הקבלה ייחשב למועד שבו הודעה זו מועברת. הודעות החברה יש לשלוח ל https://www.sanedria.co.il.
ויתור. אי יכולת שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של הסכם זה לא ייחשבו כוויתור על זכות או הוראה כאמור. הוויתור על זכות או הוראה כאמור ייכנסו לתוקף רק אם נתנו בכתב וחתומים על ידי נציג מורשה כדין.
הסכם מלא. הסכם זה, יחד עם כל המסמכים המשלבים הסכם זה (כולל הזמנות הסכמים או דוחות עבודה) ואשר משולבים בהתייחסות לפי הסכם זה מהווים את ההסכם המלא והבלעדי של הצדדים בעניין מהות החברה ומחליף את כל ההבנות וההסכמים הקודמים, בין בכתב ובין בעל פה, ביחס לנושא.
שפה. הסכם זה עשוי להיות מתורגם מעת לעת לנוחיותך, אך הגרסה העברית של ההסכם היא הגרסה המחייבת

לוגו של וואטסאפ
דילוג לתוכן